Biuro obsługi klienta +48 697 538 466

Przedstawiciel handlowy +48 666 661 909

Coffee Ina logo

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Poniższe informacje, zasady, regulacje dotyczące zwrotu i reklamacji są określane regulaminem sklepu dostępnym pod adresem https://coffee-ina.com/i/

 

1. Odstąpienie od umowy — formularz zwrotu

1.1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość — umowę uważa się za niezawartą.

1.2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

1.3. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie, czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego — co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

1.4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy — Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu — informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu — nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy — nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru — Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

1.5. W przypadku odstąpienia od umowy — Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

1.6. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:

 • skorzystać z formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://coffee-ina.com/i/zwroty-i-reklamacje
 • odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 – wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
 • Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.

1.7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności — od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach — od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony — od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów — od dnia zawarcia umowy.

1.9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dostępny pod adresem: https://coffee-ina.com/i/zwroty-i-reklamacje będący załącznikiem nr 2) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w punkcie 3.5.3 niniejszego Regulaminu.

1.10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

2. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

2.1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.

 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 • Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia — skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu — środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.

2.2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji — Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy lub magazynu.

2.4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

3. Reklamacje

3.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

3.2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

 • za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://coffee-ina.com/i/zwroty-i-reklamacje
 • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres bok@coffee-ina.com.
 • W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe — udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 • Kroki, jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 • W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 • Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 

Załącznik 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje — Konsumentowi. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
 • w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
 • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: COFFEEINA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 83B/4 55-093 Kiełczów, Polska NIP: 8961608310, REGON: 520525591, adres poczty elektronicznej: bok@coffee-ina.com, Biuro obsługi klienta +48 697 538 466 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 2. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Mogą Państwo również wypełnić formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://coffee-ina.com/i/zwroty-i-reklamacje. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 6. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy — mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: COFFEEINA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 83B/4 55-093 Kiełczów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy — odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

Biuro obsługi klienta

Przedstawiciel handlowy

Biuro obsługi klienta